www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
email: artfone@artfone.com
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841)

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się, z zastrzeżeniem § 3 i 4, wartością równoważnego poziomu dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia.
2. Równoważny poziom dźwięku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

§ 2. 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, z zastrzeżeniem § 4, określa się wartością długotrwałego, średniego poziomu dźwięku A, określonego dla długotrwałego przedziału czasu, trwającego sześć kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod względem akustycznym.

2. Długotrwały, średni poziom dźwięku A, o którym mowa w ust. 1, jest to wartość średnia - w długotrwałym przedziale czasu - z równoważnych poziomów dźwięku A, występujących w kolejnych przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu; długotrwały, średni poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

§ 3. 1. Dla pojedynczej operacji lotniczej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych określa się wartością ekspozycyjnego poziomu dźwięku A.

2. Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest to poziom dźwięku pojedynczego zdarzenia akustycznego; ekspozycyjny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

3. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony ekspozycyjnym poziomem dźwięku A obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 (pora nocy).

§ 4. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 06.00 do 22.00 (pora dnia) i dla godzin od 22.00 do 06.00 (pora nocy).

§ 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Na terenach niewyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych


Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
                                    1)
Drogi lub linie kolejowe
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
Lp.
Przeznaczenie terenu        

pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1.
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem
50
45
45
40
2.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki

d) Tereny szpitali w miastach
55
50
50
40
3.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem

d) Tereny zabudowy zagrodowej
60
50
55
45
4.
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych


65


55


55


45
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
 
 
Tabela 2
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczneDopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

                                    1)
Drogi lub linie kolejowe
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
Lp.
Przeznaczenie terenu        

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony ekspozycyjnym poziomem dźwięku A w dB
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1.
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b) Tereny szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży


83


55


45


45


40
2.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem


83


6050


50


45